Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   Procedura kontroli
2018-06-18
drukuj

Procedura kontroli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) przekazuje informację o ogólnych schematach procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

 

Ogólne schematy procedur kontroli

 

 • art. 1-5, art. 25, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.)
 • art. 45-65 ustawy z dnia 30 marca 201 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 64

Sposób przeprowadzenia kontroli określają następujące procedury Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • Procedura techniczna PT-01: Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń 
 • Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01

 

Zakres przedmiotowy kontroli

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

 1. higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w  pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

 2. utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego;

 3. warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;

 4. nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;

 5. warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;

 6. warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

 7. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

 8. higieny procesów nauczania;

 9. przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych;

 10. przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;

 11. zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

 12. wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym;

 13. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;

 14. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134), w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach inżynierii genetycznej;

 15. kontrola przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432), w zakresie identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywności oraz znakowania żywności genetycznie zmodyfikowanej;

 16. kontrola przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), w zakresie przekazywania i przechowywania wymaganej dokumentacji dotyczącej żywności genetycznie zmodyfikowanej;

 17. kontrola przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 650), w zakresie trans granicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania jako żywność w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia.

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje również spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755) oraz może kontrolować spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

W ramach kontroli mogą być pobierane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody ciepłej, wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli; żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wymazów sanitarnych; środków zastępczych/ nowych substancji psychoaktywnych; próbki substancji chemicznych ich mieszanin oraz wyrobów; wykonywanie pomiarów.


Zakres podmiotowy kontroli

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Tryb kontroli

 • Kontrole planowane przeprowadza się w oparciu o harmonogram na dany rok
 • Kontrole nieplanowane wynikają w szczególności z:

– poleceń uprawnionych organów;

– prowadzonego przez państwowego inspektora sanitarnego postępowania w związku z koniecznością podjęcia kontroli  interwencyjnej;

– zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży w bazie wypoczynku prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

– zagrożenia lub podejrzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi; prowadzonego postępowania administracyjnego lub egzekucyjnego (kontrole sprawdzające);

– wpływających wniosków inwestora lub podmiotów rozpoczynających lub zmieniających działalność;

– wpływających zgłoszeń zakończenia budowy i zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu.

 

Przeprowadzający kontrole

Pracownicy upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku okazujący legitymację służbową i upoważnienie do kontroli.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Kontrole bez powiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli przeprowadzane są w następujących przypadkach:

  a) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej – art. 48 ust. 11 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców (dotyczy urzędowych kontroli żywności prowadzonych na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200);

  b) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska – na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 4 ustawy Prawo przedsiębiorców;

  c) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz.1030) - na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 6 ustawy Prawo przedsiębiorców;

  d) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione - art. 48 ust. 11 pkt 9 ustawy Prawo przedsiębiorców. 2. Powyższe nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

Pliki do pobrania

 • Schemat procedury kontroli391.78 KB (pdf) pobierz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019