Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   Oddział Nadzoru...Stanowiska pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru SanitarnegoPraktyczne informacje
2019-01-14
drukuj

Praktyczne informacje Stanowisk Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Sprawy rozpatrywane w ramach Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

  1. Na wniosek organu samorządowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta):
   • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2. Na wniosek organu samorządowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska:
   • uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  3. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia),
  4. wydawanie zgody na:
   • sytuowanie tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych na terenach skanalizowanych,
   • zastosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, lokali gastronomicznych oraz przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych,
   • recyrkulacje powietrza w budynku opieki zdrowotnej,
   • usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu,
   • założenie lub rozszerzenie cmentarzy komunalnych i wyznaniowych,
  5. uczestniczenie na wniosek strony w dopuszczeniu do użytkowania obiektów nowo wybudowanych (na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane)  lub w których następuje zmiana sposobu użytkowania oraz uczestniczenie w procedurze zatwierdzania zakładów, prowadzonej przez Sekcję Żywności na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności.
  6. wydawanie decyzji, opinii i zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych:
   • w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
   • w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, punktach aptecznych, placówkach obrotu pozaaptecznego,
   • w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej,
   • w placówkach oświatowych i żłobkach,
   • w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
   • w obiektach budowlanych przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin,
   • w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
   • w innych lokach usługowych.
   • wydawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
  7. wydawanie ocen higienicznych na zastosowanie materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania wody,
  8. kontrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w trakcie budowy obiektów budowlanych,
  9. udzielanie informacji i konsultacje z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
  10. współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 1.  Co powinien zawierać wniosek.
  Wniosek powinien zawierać:
  • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP,  kontakt telefoniczny)
  • powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku (uzgodnienie dokumentacji, zgłoszenie obiektu do odbioru, itp.)
  • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności).
Wnioski można składać osobiście w Sekretariacie Głównym PSSE w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8 I piętro, pokój 105 - codziennie  w godz. 7:30 - 15:00.

Dokumentację można odbierać osobiście w PSSE w Słupsku, ul. Piotra Skargi 8, I piętro, pokój 128 lub pokój 113. Kontakt telefoniczny:  59 843 12 91 w. 42
 1. Dokumenty niezbędne przy odbiorze na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane:
  • decyzja pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, 
  • projekt budowlany uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  • protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:  
   –    sprawozdanie z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej,
   –    protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
   –    oświadczenie kierownika budowy (robót),
  • dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych (atesty, certyfikaty).

 2.  Dokumenty niezbędne przy wydawaniu opinii i zaświadczeń:
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania obiektem lub lokalem (akt własności/umowa najmu),
  • umowa na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych),
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac,
  • umowa na sterylizację narzędzi medycznych lub kosmetycznych wielorazowego użytku naruszających ciągłość tkanek, w przypadku braku możliwości ich sterylizacji w zakładzie,
  • protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej potwierdzający prawidłowość wykonania i podłączenia urządzeń wentylacyjnych do przewodów kominowych.
  • atesty lub certyfikaty na wyposażenie placówek oświatowych,
  • zgody na odstępstwa wymagane prawem:
   –    na obniżenie poziomu posadzki poniżej poziomu otaczającego terenu, 
   –    na obniżenie wysokości, 
   –    na zastosowanie w pomieszczeniach stałej pracy wyłącznie oświetlenia sztucznego.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019