Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   Oddział Nadzoru...Stanowiska pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru SanitarnegoZadania
2015-06-02
drukuj

Zadania Stanowisk pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do zadań Stanowisk pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

 1. zadania ogóne, tj. kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych przy budowie, odbudowie, nadbudowie, przebudowie, modernizacji oraz zmianie sposobu użytkowania budynków i budowli podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków oraz związanych z nimi urządzeń budowlanych;
 2. zadania szczegółowe:
  1. uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  2. udział w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  3. udział w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: uzgadnianie zakresu i stopnia informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  4. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  5. uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych,
  6. inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
  7. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Stacji w zakresie opiniowania projektów i odbioru obiektów pod względem higieniczno-sanitarnym i technologicznym (odpowiednio do specyfiki obiektu z komórką pełniącą później bieżący nadzór sanitarny),
  8. wydawanie ocen higienicznych dla materiałów zastosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody do spożycia.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019