Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   OfertaPraca
2018-11-16
drukuj

Młodszy asystent Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza

Wykształcenie chemiczne lub biochemiczne. Wykonywanie badań/pomiarów/pobieranie próbek fizykochemicznych. Prowadzenie zapisów dokumentujących otrzymane wyniki próbek fizykochemicznych. Analizowanie, interpretowanie i dokumentowanie wyników badań fizykochemicznych uzyskanych technikami sterowania jakością. Przestrzeganie zarządzeń i regulaminów obowiązujących w PSSE. Wykonywanie i/lub nadzorowanie czynności związanych z wzorcowaniem, sprawdzaniem, konserwacją lub naprawą wyposażenia pomiarowego. Uczestnictwo w auditach wewnętrznych. Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania Oddziału Laboratoryjnego. Znajomość pakietu MS Office.

 

Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Wynagrodzenie brutto: 2200 zł

 

Pracodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny  

Rodzaj pracy: badania i rozwój  

Stanowisko: młodszy asystent Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza  

E-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl  

Telefon: 598431291  

Data składania: 2018-12-31  

Data wygaśnięcia: 2018-12-31  

 

Dane osobowe – Klauzula informacyjna:

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określanym w klauzuli dalej jako RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą pani/panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem pani/pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku.

 1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, 76-200 Słupsk ul. Piotra Skargi 8  tel.59-8431291,

  adres e-mail:psse.slupsk@pis.gov.pl

 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem pocztowym wymienionym w pkt 1 lub adresem e-mail: iod@psse.slupsk.pl

 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody podczas przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w celu pozyskania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, chyba że odbiorcą danych będzie instytucja/urząd upoważniony z mocy prawa.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty wpływu do Stacji.

 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Stację. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 8. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych (skarga nie może dotyczyć przebiegu procesu rekrutacji).

 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku.

 10. W trakcie przetwarzania danych przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Inne informacje:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, że:

 

 1. Nie  wymagamy  i  nie  oczekujemy  dołączania  do  CV/Życiorysu  fotografii  przedstawiającej wizerunek kandydata  do pracy. Umieszczenie  fotografii  traktowane  będzie  jako  samodzielna  decyzja  kandydata,  wyrażająca jednocześnie zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach rekrutacyjnych.

 2. Dane osobowe zawarte w podaniach o pracę oraz w CV wpływające do PSSE w Słupsku w formie papierowej lub drogą e-mail w procesie naborów niezawierające wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie danego naboru będą niszczone.

Pliki do pobrania

 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 365.36 KB (pdf) pobierz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2018