Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   InformacjeDostęp do informacji publicznej
2015-06-01
drukuj

Dostęp do informacji publicznej

Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:
  • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. o ochronie danych osobowych),
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

 

Ponadto informacje, dokumenty i inne dane zawierające tajemnicę prawnie chronioną kontrolowanego uzyskane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w trakcie kontroli nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ochronę życia lub zdrowia człowieka, z wyłączeniem żądania sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem (podstawa prawna – art. 29 a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, ponoszone są dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019