Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   InformacjeSkargi i wnioski
2015-06-01
drukuj

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 800 – 1000,
w czwartek w godz. 1400 – 1600.
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, ul. P. Skargi 8, w pokoju 105.

Organem sprawującym nadzór nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupsku właściwym do rozpatrywania skarg na jego działalność jest Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 tel. (58) 344-73-00. 
 
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  
Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.
Uwaga: Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
  
Skargi i wnioski muszą zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
 • adres wnoszącego

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania. 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie,
 • telefaxem,
 • pocztą elektroniczną,
 • ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku są rejestrowane w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat Stacji, a rozpatrywane wg decyzji PPIS przez komórki merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku). 
  
Terminy załatwiana skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku załatwia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy:

 1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku może podtrzymać swoje stanowisko.
 3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019