Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   Oddział Nadzoru...Sekcja EpidemiologiiZadania
2015-04-14
drukuj

Zadania Sekcji Epidemiologii

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy:

 1. zadania ogólne:
  1. opracowanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej,
  2. opracowanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji podmiotom leczniczym oraz kontrola realizacji tych programów i planów,
  3. sprawowanie nadzoru epidemiologicznego oraz zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych,
  4. nadzór nad organizacją szczepień ochronnych i prowadzenie kontroli ich wykonania,
  5. przygotowanie projektów zarządzeń i decyzji, występowanie do innych organów w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
 2. zadania szczegółowe w zakresie szczepień ochronnych:
  1. prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem,
  2. nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych,
  3. kontrole stanu uodpornienia populacji,
  4. planowanie stanu zaopatrzenia i zaopatrywanie w preparaty szczepionkowe podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym zakresie
  5. organizowanie szczepień ochronnych w sytuacjach epidemicznych,
  6. prowadzenie nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi,
  7. analiza szczepień ochronnych i sprawozdawczości.
 3. zadania szczegółowe w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji:
  1. prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem,
  2. nadzór sanitarno-higieniczny i kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przez podmioty wykonujący działalność leczniczą,
  3. nadzór nad skutecznością dezynfekcji i sterylizacji,
  4. prowadzenie nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi.
 4. zadania szczegółowe w zakresie zwalczania chorób zakaźnych:
  1. prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem,
  2. opracowywanie planów pracy i zamierzeń oraz ich terminowa realizacja,
  3. nadzór sanitarno-higieniczny i kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przez podmioty wykonujący działalność leczniczą,
  4. sprawowanie nadzoru nad ogniskami chorób zakaźnych i ich zwalczanie,
  5. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych,
  6. prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych i epizootycznych w ogniskach i ich opracowanie,
   sprawowanie nadzoru nad nosicielami schorzeń jelitowych,
  7. nadzór i rejestracja zatruć pestycydami.
  8. opracowywanie i aktualizacja planów postępowania w sytuacjach awaryjnych,
  9. udzielanie porad i informacji w zakresie zagadnień z zakresu epidemiologii,
  10. współpraca w zakresie ww. zadań z innymi organami (Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Farmaceutyczną, Izbami Lekarskimi i Pielęgniarskimi, Policją, organami samorządu terytorialnego),
  11. współpraca z SZNS w zakresie opiniowania projektów i odbioru obiektów,
  12. udział w dodatkowych czynnościach zlecanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  13. opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji oraz informacji do innych organów.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019