Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   OrganizacjaHistoria
2019-04-26
drukuj

Historia PSSE w Słupsku

Organizacja, nosząca obecnie nazwę „Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku”, ma bogate tradycje sięgające roku 1945, kiedy to po II wojnie światowej powołano na ziemiach Pomorza pierwsze urzędy nadzoru sanitarnego mające za zadanie realizację państwowej polityki ochrony zdrowia ludzkiego. 

W zależności od zmieniających się koncepcji podziału administracyjnego Polski i sposobu sprawowania nadzoru różne były nazwy, zasięg działania i kompetencje tych instytucji. Były to w historycznej kolejności: Oddziały Sanitarno-Epidemiologiczne przy Wydziałach Zdrowia Rad Narodowych odpowiedniego szczebla, Kolumny Sanitarno-Epidemiologiczne, Inspektoraty Sanitarne i Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. W roku 1953 utworzono Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dla województwa koszalińskiego z siedzibą w Słupsku – w której zorganizowano laboratoria badawcze: komunalne, żywności, żywienia i przedmiotów użytku, środowiska pracy, bakteriologii i radiologii.

W latach 1975-1997, kiedy Polska dzieliła się na 49 województw – w Słupsku istniały dwie stacje: Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Z dniem 01.01.2000 r. dawną TSSE w Słupsku (w latach 1998-1999 noszącą już nazwę Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) i dawną WSSE w Słupsku (w latach 1998-1999 będącą Delegaturą WSSE w Gdańsku) scalono – tworząc Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku usytuowaną w strukturach władzy samorządowej. Do struktur Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej włączono też personel i część zadań dawnej Portowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustce (jako Sekcję Nadzoru Sanitarnego w Ustce).

Powiatowy Inspektor Sanitarny, działał na terenie miasta i powiatu słupskiego, ale Stacja wykonywała badania również dla przyległych powiatów (bytowskiego i człuchowskiego), kontynuując zadania WSSE Słupsk, z której wywodził się personel laboratoryjny. 
Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej zniosła istnienie kolejowych inspektorów sanitarnych, tak więc od 1 stycznia 2001 r. Kolejową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku wcielono również do Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 133, poz. 1024) ustaliło, że właściwą dla prowadzenia nadzoru sanitarnego na terenie województwa pomorskiego dla obszarów przejść granicznych, drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych jest Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Gdyni. Wtedy zlikwidowano sekcję w Ustce, a zadania i kompetencje podzielono odpowiednio i przekazano częściowo do GSSE w Gdyni, a częściowo do PSSE w Słupsku.

Po 1 stycznia 2002 nastąpiła kolejna zmiana – Inspekcji Sanitarnej przywrócono przymiotnik „państwowa”, sytuując ją w pionie Ministra Zdrowia, a Stację przemianowano – na Powiatową. W tym samym czasie nastąpiła wewnętrzna reorganizacja w PSSE – dokonano rozdziału komórek organizacyjnych – wydzielając jako odrębne – pion Laboratoryjny i pion Nadzoru Sanitarnego. 

Oddział Laboratoryjny PSSE w Słupsku z dniem 28.12.2004 r. uzyskał certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 572, początkowo na wykonywanie badań żywności i wody, a potem także badań środowiska pracy i mikrobiologii lekarskiej i utrzymuje go do dzisiaj. Zakres akredytacji ulega systematycznemu rozszerzeniu o nowe metody badawcze i nowe dziedziny badań. 

Od 01.01.2010 r. Inspekcje Sanitarną znów przeniesiono do struktur rządowej administracji zespolonej, pozostawiając tym razem przymiotnik „państwowa”. W rozumieniu przepisów stacja sanitarna pozostała zakładem opieki zdrowotnej, jedynie została skreślona z rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia, a zarejestrowana w rejestrze ZOZ prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego. 
Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna stała się podmiotem leczniczym zarejestrowanym w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego. 

Zadania i zakres działania pozostały bez zmian.

Od 2000 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku ma swoją siedzibę w Słupsku w wolnostojącym czteropiętrowym budynku o powierzchni 1810 m2, zlokalizowanym przy ul. Piotra Skargi 8.

 

Prezentacja o PSSE Słupsk (42 MB)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019