Czcionka:

Kontrast:

logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

NUMER TELEFONU
59 843 12 91

Jesteś tutaj:   Oddział Nadzoru...Sekcja Higieny Komunalnej Zadania
2015-09-14
drukuj

Zadania Sekcji Higieny Komunalnej

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy:

 1. zadania ogólne:
  1. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne  dotyczące w zakresie higieny środowiska a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czystości powietrza atmosferycznego, gleby; wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  2. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne  dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz transportu kolejowego i drogowego,
  3. rozpatrywanie wniosków dotyczących uciążliwości akustycznych, zanieczyszczeń powietrza, korozji biologicznej w mieszkaniach oraz obiektach użyteczności publicznej i innych wynikających z odrębnych przepisów,
  4. prowadzenie monitoringu wody przeznaczonej do spożycia, wody w kąpieliskach i basenach kąpielowych,
  5. gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych,
  6. opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji oraz informacji do innych organów.
 2. zadania szczegółowe:
  1. prowadzenie ewidencji obiektów objętych nadzorem,
  2. opracowywanie rocznych planów pracy zagadnieniowych oraz liczbowych dla poszczególnych zadań tematycznych i kontrolowanych obiektów,
  3. przeprowadzanie kontroli:
   • urządzeń wodociągowych,
   • kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, basenów i urządzeń atrakcji wodnych,
   • hoteli i moteli i innych obiektów hotelarskich,
   • zakładów, w których wykonywana jest działalność lecznicza,
   • zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej,
   • domów pomocy społecznej,
   • transportu drogowego i kolejowego,
   • terenów rekreacyjnych,
   • mieszkań, w przypadku zagrożeń czynnikami środowiskowymi lub podejrzenia choroby zakaźnej,
   • innych obiektów ewidencjonowanych i poza ewidencją ilościową,
  4. pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wód z basenów, urządzeń atrakcji wodnych, kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz opracowywanie ocen z prowadzonego nadzoru,
  5. opiniowanie i uczestniczenie w czynnościach wymagających szczególnego nadzoru sanitarnego w sprawach dot. postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
  6. opiniowanie wniosków dot. zagadnień higieny komunalnej dot. imprez masowych, regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin
  7. analiza i ocena materiałów dot. zagadnień problemowych higieny środowiska oraz opracowanie wniosków,
  8. współpraca z SZNS w zakresie odbioru obiektów pod względem higieniczno-sanitarnym,
  9. współpraca w zakresie ww. zadań z innymi organami (Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Farmaceutyczną, Policją, Strażą Gminną, organami samorządu terytorialnego),
  10. udzielanie porad i informacji w zakresie zagadnień merytorycznych dotyczących zagadnień higieny komunalnej,
  11. udział w dodatkowych czynnościach zlecanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku © 2015 - 2019